Toimimisjuhend

Tornator on pühendunud vastutustundlikule ettevõtlusele oma väärtuste kaudu (vastutus, kompetentsus ja partnerlus). Tornatori eesmärk on tagada kasumlik äritegevus eetilisel ja vastutustundlikul viisil, arvestades majanduse, inimressursside, keskkonna ja ühiskonnaga seotud asjaolusid. See on ka viis ettevõttest hea kuvandi loomiseks, mis on vajalik klientide, investorite, töötajate ja partnerite leidmiseks. Vastutus on ka riskijuhtimise, tootlikkuse ja kvaliteedi osa, sest vastutustundlikult toimides saame vältida vigu. See toimimisjuhend on alus nii Tornatori äritegevusele kui ka keskkonna, inimressursside ja sidusrühmade haldamisele. Meie eesmärk on luua töötajate jaoks ühtne viis vastutustundlikuks tegutsemiseks üle maailma. Kohalikud suunised ei tohi olla toimimisjuhendiga vastuolus.

Ärieetika, õigusnormide järgimine ja teabe avaldamine

Tornatori töötajad vastutavad ettevõtte varade eest ning kaitsevad seda kahjude, väärkasutuse ja kaotsimineku eest. Kõik töötajad on kohustatud ettevõtte varade eest hoolt kandma, kasutama neid tõhusalt ja ainult ettenähtud otstarbel.

Tornatori poliitika näeb ette kõikide toimingute vastavust kehtivatele seadustele ja määrustele igal pool, kus ettevõte oma äritegevust ellu viib. Need hõlmavad muuhulgas äriühingu juhtimise, raamatupidamise, maksude, konkurentsi, töötervishoiu ja -ohutuse, töökeskkonna, üksikisiku eraelu puutumatuse ja tööalase võrdõiguslikkusega seotud õigusakte. On oluline, et iga töötaja tunneks oma tööd käsitlevaid seadusi ja määrusi.

Tornatori eesmärk on suhelda usaldusväärselt ja vastutustundlikult. Ametiasutustele, investoritele ja sidusrühmadele koostatavad dokumendid ja aruanded sisaldavad täpset teavet, mis annab ettevõtte tegevustest õige ja tõepärase pildi. Ettevõtet puudutavaid avalikke teadaandeid võivad esitada ainult selleks määratud isikud (kes on nimetatud kommunikatsioonistrateegias). Kliendi kohta konfidentsiaalse ja muu teabe avaldamine mistahes ettevõttevälisele poolele või sellise teabe kasutamine Tornatori huvidega vastuolus on eranditeta keelatud.

Huvide konfliktid, kingitused ja altkäemaksud

Tornatori töötajad on kohustatud edendama Tornatori huve ja tegema seda vastutustundega. Me keelame oma tegevustes igasuguse korruptsiooni ja altkäemaksu andmise/võtmise. Tornator ja tema töötajad ei maksa ega paku altkäemaksu ega tee ebaseaduslikke makseid.

Töötajatel on keelatud isiklikuks hüvanguks ära kasutada ettevõtte positsiooni või teabe kasutamisel avastatud võimalusi. Tornatori töötajad peavad vältima huvide konflikti põhjustavat tegevust. See hõlmab isiklike kingituste või hüvede pakkumist või vastuvõtmist, mis on väljaspool tavapärase äritegevuse raames üles näidatavat külalislahkust. Lisaks raha vastuvõtmisele on keelatud ka materiaalse väärtusega esemete vastuvõtmine.
Tornatori toetus- ja sponsoreerimise põhimõte on soodustada laste ja noorte metsamajandusega seotud õpet või vabaajategevusi kohalikul tasandil. Ettevõte ei osale telefoni teel annetuste tegemises ega toeta ühtegi poliitilist parteid ega usulist liikumist või rühmitust.

Inimõiguste austamine ja edendamine; inimressurssidega seotud tavad

Tornator austab oma tegevustes ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis määratletud üldisi inimõigusi, sh mõtte-, arvamuse-, sõna-, usu- ja rahumeelse kogunemise vabadust. Ettevõte rakendab võrdõiguslikkuse plaani, mis keelab igasuguse diskrimineerimise rassi, vanuse, rahvuse, soo või seksuaalse sättumuse alusel. Tornator ei salli sunni- või lapstööjõu kasutamist.
Tornator püüab luua dünaamilise ja areneva töökeskkonna kõikide oma töötajate jaoks. Töötajatelt nõutakse oma tööülesannete täitmist ilma tööohutust eiramata. Ettevõte julgustab oma töötajaid ennast nii personaalselt kui ametialaselt arendama.

Me austame kõigi õigust eraelu puutumatusele. Me töötleme ja kogume isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Me kasutame tehnoloogiat eetiliselt ja vastutustundlikult. Andmekaitse on meie kogu tegevuse lahutamatu osa.

Meie põhimõtte kohaselt peavad isikuandmed olema piisavalt kaitstud ja neid tuleb kasutada ainult nõuetekohasel viisil. Isikuandmeid ei tohi avaldada kolmandatele isikutele, kuna sellega võib kaasneda kõnealuste isikuandmete loata kasutamise või nende tahtmatu või tahtliku avaldamise risk.

Keskkonnahoiu tavad

Tornatori keskkonnajuhtimise alus on ettevõttesiseselt kindlaks määratud eesmärgid, nende täitmise mõõtmine ja parimate tavade väljatöötamine ja rakendamine. Oma tegevustes juhindutakse ettevõtte keskkonnahoiu põhimõtetest.
 

Me hindame pidevalt oma tegevuste keskkonnamõju ja püüame seda süstemaatiliselt juhtida vastavalt pideva parendamise põhimõttele. Säästliku metsamajanduse soodustamiseks soovib Tornator pakkuda oma klientidele kõrge kvaliteediga lõpptooteid ja -teenuseid.

Tornator nõuab ka oma partneritelt ja tarnijatelt keskkonnaalase ja ühiskondliku vastutuse põhimõtete järgimist.

Toimimisjuhend rakendamine


Toimimisjuhendit peavad järgima kõik Tornatori töötajad. Kui konkreetses olukorras tekib parima tegevusviisi osas kahtlusi, soovitame töötajatel pöörduda juhtide või teiste vastavate töötajate poole.

Töötajate suhtes, kes toimimisjuhendit rikuvad, rakendatakse vastavaid distsiplinaarmeetmeid. Töötajad on kohustatud teavitama oma juhti või järelevalveasutust toimimisjuhendi mistahes võimalikust rikkumisest Seda on võimalik teha anonüümselt võrguteenuse kaudu, mida haldab sõltumatu partner.  
 
Ajakohastatud toimimisjuhendi on kinnitanud Tornatori nõukogu, 24. augustil 2020