Uudised

Tornator toetab metsanduslikku kõrgharidust

Tornator Eesti OÜ alustas 2017. aastal Eesti Maaülikooli metsandusliku hariduse toetamist tunnustades kümneaastase perioodi jooksul parimaid magistritöid iga-aastase rahalise preemiaga. Parimate magistritööde valimisel peame oluliseks teema aktuaalsust, töö kvaliteeti ning järelduste mõju ulatust metsamajandamisele.

Käesoleval aastal jagasime preemia kahe magistritöö vahel. Parimaks hindasime Martin Kõksi töö: „Harvendusraie vajaduse hindamine aerolidari andmetelt Laeva katsealal“, juhendajad doktorant Tauri Arumäe ja dotsent Mait Lang. Soovisime tunnustada ka Toomas Tarmu tööd: „Puistu ülakõrguse modelleerimine puistu kasvukäigu püsiproovitükkide andmeil“, juhendaja professor Andres Kiviste. Preemia summad olid vastavalt 700 eurot ja 300 eurot ning anti üle 19. juunil toimunud Eesti Maaülikooli aktusel.

Mõlemad tööd iseloomustavad suundi, mida Tornator näeb aina olulisema osana oma igapäevatöös: metsanduse kaugseire ning metsanduslik modelleerimine. Loodetavasti aitab preemia kaasa ülikoolide ja ettevõttete vahelise koostöö parendamisse, mille tulemusena jõuab metsandusse rohkem uudseid lahendusi ning paraneb sektori konkurentsivõime.

Olulise osana näeme ka metsanduse kogukondade toetamist muul moel. Hiljuti andis Tornator Eesti OÜ oma panuse Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi korraldatud Järvselja Suvemängudele, mis toimusid 16-17 juunil Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas.

Kõigile lõpetajatele soovime parimat edasisel eluteel!

Tagasi